اهداف

سلامت اجتماعی دارای ابعاد مختلف روانی، جسمی، اقتصادی و سیاسی است و عوامل متعددی بر آن تاثیر می‌گذارد.

سلامت اجتماعی شاخص‌های سلامتی در یک جامعه را شامل می‌شود که در یک منطقه جغرافیایی سکونت دارند. در سلامت اجتماعی عوامل اجتماعی موثرند و ابعاد اجتماعی نیز بیشتر از ابعاد فردی مورد توجه قرار می‌گیرد. آمارهایی که به طور روزمره از نرخ طلاق، بیکاری، فساد، بیمه و سایر آسیب‌ها یا رشدهای اجتماعی می‌خوانیم همگی به نوعی اطلاعاتی از سلامت جامعه به ما می‌دهند.

ابعاد سلامت اجتماعی

سلامت اجتماعی دارای ابعاد بسیار گسترده‌ای است و هر موضوعی که به سلامت جامعه مربوط شود را در بر می‌گیرد. ابعاد مختلف سلامت جامعه بر یکدیگر نیز تاثیر می‌گذارند. ابعاد روانی، اقتصادی، سیاسی، جسمی و اجتماعی در سلامت اجتماعی مورد توجه بوده و هر کدام بر دیگری تاثیرگذار می‌باشد. برای مثال یک اتفاق سیاسی یا اقتصادی مهم در جامعه می‌تواند سلامت روان افراد آن جامعه را تحت تاثیر قرار دهد، بهبود بخشد یا باخطر مواجه سازد.

اهداف سلامت اجتماعی

 برنامه‌های سلامت اجتماعی با هدف افزایش شاخص‌های سلامت در یک جامعه اجرا می‌شوند. سلامت اجتماعی در سطوح مختلف و با اهداف متفاوتی اجرا می‌شود و با ترغیب افراد جامعه به بهبود سطح زندگی و پیگیری برنامه‌های سلامت این اهداف را دنبال می‌کند. اهداف برنامه‌های سلامت اجتماعی را ادامه مرور می‌کنیم:

 • کاهش خطر
 • افزایش سلامت
 • پیشگیری از بروز مشکل
 • درمان و کمک به رفع مشکل
 • مراقبت از افراد مبتلا
 • مدیریت شیوع ابتلا به بیماری

عوامل اثر گذار بر سلامت اجتماعی

همانطور که گفته شد با توجه به این که ابعاد مختلف سلامت جامعه بر یکدیگر نیز تاثیر می‌گذارند شاید بتوان گفت عامل اثرگذار بر سلامت اجتماعی در یک بخش می‌تواند بر ابعاد دیگر سلامت تاثیر گذارد. به طور مثال کاهش نرخ بیکاری می‌تواند به کاهش فقر، خشونت، افسردگی و علائم اضطراب جامعه کمک کند. باورهای مردم یک جامعه، سطح آموزش اجتماعی، جایگاه اجتماعی افراد و تاثیر رسانه‌ها از عواملی است که بر سلامت اجتماعی یک جامعه تاثیر می‌گذارند.

با توجه به لزوم بررسی شاخص‌های جامعه شناختی و برنامه‌ریزی و سیاستگزاری در این حیطه، موارد ذیل در راستای اهداف و سیاست‌های راه‌اندازی پژوهشکده سلامت اجتماعی تقدیم می‌گردد:

 1. شاخص‌های قابل رصد و پیگیری در استان مرکزی
 • همبستگی اجتماعی
 • مشارکت اجتماعی
 • دوام و فروپاشی خانواده
 • انگیزه اجتماعی
 • اعتماد سازی بین فردی و بین گروهی
 • سلامت اداری و عدم فساد
 • رعایت اخلاق حرفه‌ای در دستگاه‌های اجرایی
 • فهم و رعایت حقوق مدنی
 • احساس مسئولیت اجتماعی
 • وفاداری به هویت بومی و محلی
 • کارکرد شایسته هویت فرهنگی و اجتماعی
 • بحران هویت
 1. فعال نمودن دپارتمان R&D  در سیستم‌های اجرایی
 2. شاخص نمودن کارکردهای اجتماعی و جامعه شناختی در کنار فعالیت‌های فردی و روانشناسی
 3. تعیین نیازهای جامعه در زمینه برنامه‌های سلامت در حیطه‌های سلامت جسمی، روانی و اجتماعی
 4. بررسی سلامت در گروه‌های جمعیتی مختلف و ارائه راهکارهای مناسب جهت ارتقاء آن
 5. بررسی اپیدمیولوژیک در حوزه اختلالات روانی، رفتاری و عوامل موئر بر سلامت
 6. بررسی کیفیت زندگی و ارتباط آن با ابعاد سلامت
 7. بررسی اختلالات و مشکلات روانی مبتلایان به بیماری‌های جسمی
 8. ترجمه، پایایی و روایی ابزارهای سنجش سلامت در حیطه‌های جسمی، روانی و اجتماعی
 9. ارزیابی برنامه‌های سلامت در حیطه‌های خدمات جسمی، روانی و اجتماعی
 10. تحقیق و پژوهش در عوامل موثر در انحرافات اجتماعی
 11. ارائه رویکردهای اساسی در تدوین استراتژی‌های پیشگیری و خصوصا آسیب‌های نوپدید
 12. ارائه سیاست‌ پیشگیری و بازتوانی آسیب دیدگان اجتماعی
 13. مطالعات در زمینه‌ سرمایه اجتماعی
 14. پژوهش در خصوص امنیت اجتماعی
 15. تحقیق و پژوهش در زمینه تعیین کننده‌های سلامت اجتماعی در استان مرکزی